Alle blikjes zijn helaas al verstuurd. Je kunt ze vinden in de winkel!

Gefeliciteerd! Je hebt de Red Bull Editions alle 3 gevonden. Helaas waren anderen je voor en zijn alle blikjes al verstuurd. Balen!

Vleugels Voor Ieders Smaak

De Red Bull Editions zijn geland in Nederland. Ze liggen voor het oprapen! Ontdek deze Nederlandse spot en ontmasker de Editions

 1. 1. Ga op zoek naar de 3 nieuwe smaken
 2. 2. Maak je collectie compleet
 3. 3. Claim jouw blikjes

Je hebt de Blue Edition gevonden

De smaak van bosbes

Je hebt alle drie de Editions gevonden. Nu is het tijd om ze te proeven!

Werp ze een blik

Zijn jouw vrienden klaar voor de uitdaging? Stuur ze een blikje als kickstart voor hun eigen collectie

Schermafbeelding
Schermafbeelding
Schermafbeelding
Schermafbeelding
Je blikjes zijn verstuurd
Schermafbeelding
Je blikjes zijn verstuurd
Schermafbeelding
Je blikjes zijn verstuurd

Kies een vriend die een blikje verdient

Schermafbeelding

Plaats op de tijdlijn van een vriend

Schermafbeelding

Done!

Je hebt de 3 Red Bull Editions gevonden. Tijd om ze te proeven!

Algemene Voorwaarden

"THE CANS ARE OUT THERE"

De actie "The cans are out there" (hierna: "de Actie" of "The cans are out there") is een activiteit van Red Bull Nederland B.V. (hierna: Red Bull)

Deelname aan deze actie en gebruik van deze website (webpagina's behorend bij "The cans are out there") zijn gratis. Gebruik en deelname zijn onderworpen aan deze Algemene voorwaarden en aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.

Voor vragen over of naar aanleiding van deze Algemene Voorwaarden en de actie kunt u contact opnemen met Red Bull Nederland B.V. , NDSM-Plein 26, 1033 WB Amsterdam. Telefoon 020 - 493 61 10.

Door gebruik van deze website en/of deelname aan "The cans are out there" gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden en bevestigt u dat u voldoet aan alle voorwaarden voor verkiesbaarheid en deelname genoemd in deze Algemene Voorwaarden.

 1. Deelname

  1. Om deel te kunnen nemen aan deze actie en een blikje te kunnen winnen bevestigt u als deelnemer (hierna: "deelnemer" of "u") dat u voldoet aan de hierna volgende voorwaarden voor verkiesbaarheid:
  2. Bij aanvang van de deelname is de deelnemer 16 jaar of ouder. De deelnemer die de leeftijd van 16 heeft bereikt, maar nog geen 18 jaar is, wordt geacht deel te nemen met inzicht en onder toezicht van een ouder of wettelijk vertegenwoordiger of voogd (hierna: ouder) die kennis heeft genomen en instemt met deze Algemene Voorwaarden door deelnemer. Omdat de deelname multi-platform is (web- en smartphone based) sluit Red Bull alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid indien wordt deelgenomen zonder de benodigde toestemming.
  3. Het is personen jonger dan 16 jaar niet toegestaan deel te nemen aan deze Actie of op andere wijze persoonlijke informatie aan Red Bull te verstrekken.
  4. Deelname aan de Actie is niet toegestaan aan personen die niet woonachtig zijn in Nederland.
  5. Red Bull kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de mogelijke deelname en de eventuele gevolgen daarvan van personen aan wie het op grond van wet- of regelgeving niet is toegestaan deel te nemen aan activiteiten zoals "The cans are out there"
  6. Red Bull is niet aansprakelijk wanneer een deelnemer fysiek en/of psychisch niet in staat is om een of meerdere opdrachten behorend tot de Actie uit te voeren.
  7. Red Bull is eveneens niet aansprakelijk indien een deelnemer zichzelf verwond terwijl hij opdrachten uitvoert behorend tot de Actie.
  8. Van deelname zijn uitgesloten werknemers van Red Bull, hun partners, familieleden in eerste en tweede graad, (medewerkers van) sponsoren, hun partners, familieleden in eerste en tweede graad en derden die actief betrokken zijn bij de uitvoering van deze Actie, alsmede hun partners, familieleden in eerste en tweede graad
  9. Een persoon die op grond van deze Algemene Voorwaarden niet in aanmerking komt voor deelname kan deelname niet alsnog afdwingen via wet-of regelgeving.
  10. Iedere deelnemer kan slechts één keer deelnemen.
  11. Alleen natuurlijke personen (aka kleurrijke mensen) kunnen deelnemen.
  12. De sponsor heeft te allen tijde het recht om aan de deelnemer een bewijs te vragen van diens leeftijd, identiteit of woonplaats, zonder opgaaf van reden. Indien de deelnemer onjuiste gegevens heeft verstrekt of indien aan de juistheid van de verstrekte gegevens wordt getwijfeld hebben Red Bull en de sponsor het recht om de deelnemer uit te sluiten van deelname. Over de uitsluiting is geen discussie mogelijk.
 2. Aanvang en duur van de Actie

  "The cans are out there" start op 27 augustus en eindigt tot de voorraad strekt.

  Aanmeldingen die buiten deze periode worden ontvangen zijn van deelname uitgesloten.

 3. Regels voor deelname en spelregels

  1. Om deel te kunnen nemen aan deze Actie dient u de volgende website te bezoeken: (URL nog invullen) en de daar beschreven stappen te volgen.
  2. De deelnemer stemt er in toe dat gedurende de registratieprocedure zijn eigen gegevens (waaronder naam en adres), alsmede andere door Facebook Connect verstrekte gegevens (waaronder profielfoto en leeftijd van zowel de deelnemer als diens vrienden op dit medium) worden opgeslagen gedurende de tijd die nodig is voor de activering. Tevens is een verbinding naar het Facebook account van de deelnemer vereist.
  3. Om een sample te winnen moet de gebruiker drie verschillende blikjes vinden en selecteren in de afbeelding. Als een gebruiker deze drie blikjes vindt wordt dit bevestigd.
  4. Deelnemers kunnen ook blikjes doorgeven ("delegeren") door drie Facebook vrienden te selecteren. Zij dienen hiertoe in te loggen op Facebook en toegang te verlenen aan hun lijst met Facebookvrienden.
  5. Deze applicatie gebruikt de toegang tot de vriendenlijst om de deelnemers toe te staan de ontvangers te benoemen van hun virtueel geschonken blikjes. Het Facebook ID van de deelnemer en dat van de geselecteerde vrienden wordt opgeslagen zodat de vrienden hun geschenk op kunnen vragen. De deelnemer krijgt daarna een Facebook "Feed dialog" te zien; een Facebook pop-up met een vooraf ingevulde tekst, een afbeelding van het blikje en ruimte voor een eventuele persoonlijke boodschap. De deelnemer krijgt een Feed dialog te zien voor elke vriend aan wie ze een blikje doorgeven. De ontvangende vrienden zien een "Share" op hun Facebook Walls met een link naar de pagina waar zij hun geschenk kunnen opvragen (deze applicatie gebruikt Facebook functionaliteiten om berichten ("Walls posts") te sturen met de mededeling dat de gebruiker hen een geschenk heeft gestuurd). Alleen de drie geselecteerde vrienden zullen dergelijke Wall posts ontvangen. Op de Facebook feed van de gebruiker is wel zichtbaar dat zij deze berichten via de applicatie hebben gezonden.
  6. Behoudens de op Facebook gepubliceerde en publiek toegankelijke identiteitsgegevens van ontvangers wordt er geen andere identificeerbare informatie bewaard gedurende de periode van delegatie. De toegang tot Facebook is slechts toegestaan gedurende de tijd dat de gebruiker de browser benut. Er worden door de applicatie geen opties gebruikt waarmee toegangscodes of toestemming voor langere periode wordt verkregen. Teruggave van het geschenk is mogelijk en de ontvanger kan er ook voor kiezen om de "Share" te verwijderen of te negeren als zij niet mee willen doen. De ontvangers zullen in dat geval geen updates of andere correspondentie meer ontvangen betreffende de Actie. De gebruiker kan na afloop van het spel ten alle tijden de toegangspermissie via Facebook ongedaan maken.
  7. De applicatie "Social dashboard" zal regelmatig verschijnen in recente, publiek toegankelijke Facebook en Twitter inhoud met de juiste hashtag voor toepassing van de applicatie. Als de gebruiker direct vanuit de dashboard een bericht naar Twitter stuurt, zal hem gevraagd worden om de applicatie toegang te geven tot de Twitter of Facebook account. De toezegging wordt slechts gedaan voor de tijd dat gebruiker de browser benut. De gebruiker kan na gebruik ten alle tijden de toegangspermissie via Twitter of Facebook ongedaan maken.
  8. Systeem vereisten: een recente versie van Chrome, Firefox, Safari, Opera of Internet Explorer (8 en hoger) met Java script. De applicatie is getest op Windows XP/Vista?7/8, iOS 4+, OSX en Adroid 2.3+
 4. Selectie

  1. Red Bull onderneemt alles wat redelijkerwijs mogelijk is inzake het onderhoud van de gebruikte hardware en software ten behoeve van de Actie maar kan niet aansprakelijk gehouden worden voor te late, zoekgeraakte, misgeleide, vertraagde, beschadigde, onvolledige, onleesbare of onverstaanbare inzendingen. Evenmin kan Red bull aansprakelijk worden gehouden voor het niet of onvoldoende functioneren van telefonie, elektrische apparatuur, software programma's, hardware, netwerken, Internet, of voor computerstoringen of problemen van andere aard, noch voor fouten in verzending, niet ontvangen ontvangstbevestigingen, of elk ander verlies geleden door eenieder die participeerde of trachtte te participeren in de wedstrijd, ongeacht of de inzending kwijt is, niet is toegelaten, verkeerd is verwerkt of dat men heeft verloren.
  2. De sponsor behoudt zich het recht voor het aantal deelnames of blikjes te beperken in verband met het feit dat er slechts een gelimiteerd aantal blikjes beschikbar is. Indien inzending niet meer mogelijk is omdat de limiet van het aantal deelnames is bereikt, zal de inzender op de juiste wijze worden geinformeerd, maar geen blikje meer ontvangen.
  3. Te late, onleesbare, onvolledige of vervalste inzendingen worden niet geaccepteerd. Red Bull aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor verloren inzendingen en een bewijs van verzending wordt niet als ontvangstbewijs geaccepteerd.
  4. Red Bull kan niet verplicht worden om diskwalificaties bekend te maken.
 5. De blikjes

  1. Iedere deelnemer heeft recht op de verwerving van 3 blikjes door Red Bull aan te wijzen producten van Red Bull in het kader van de promotie.
  2. Reiskosten of andere kosten zijn niet inbegrepen in de deelname aan de Actie
  3. Alle blikjes worden toegekend in hun gebruikelijke staat, conform de wettelijk toegestane omvang, zonder directe of indirecte waarschuwing van welke aard ook, daaronder mede begrepen elke indirecte garantie van bevredigende kwaliteit of geschiktheid voor een specifiek doel.
  4. Alle landelijke of lokale belastingen, waaronder BTW, die worden toegerekend aan de ontvangst of aan het gebruik van een prijs, komen uitsluitend voor rekening van de winnaar.
  5. De uitkering van de prijs in geldwaarde is niet mogelijk. De blikjes zijn niet verhandelbaar en kunnen niet tegen terugbetaling worden ingeleverd.
  6. De adresgegevens die u verstrekt hebt bij de inzending zullen gebruikt worden als bezorgadres, let dus goed op dat deze gegevens correct zijn. (Let er op dat u de juiste informatie toevoegt hoe u de blikjes wenst te ontvangen of op welke wijze de tegoedbonnen kunnen worden ingeleverd tegen ontvangst van de blikjes)
  7. Als er niemand thuis is wanneer het pakketje wordt aangeboden wordt de prijs verbeurd verklaard en heeft de deelnemer geen recht meer op de prijs.
  8. De Actie wordt uitsluitend georganiseerd op de door de sponsor te bepalen wijze. Beslissingen van de sponsor in alle zaken die deze Actie betreffen zijn bindend en er is geen correspondentie hierover mogelijk.
 6. Het recht van de sponsor om de voorwaarden te wijzigen en om deelnemers te diskwalificeren

  1. De Actie wordt uitsluitend georganiseerd op de door de sponsor te bepalen wijze. Beslissingen van de sponsor in alle zaken die deze Actie betreffen zijn bindend en er is geen correspondentie hierover mogelijk.
  2. De sponsor behoudt zich het recht voor om de regels en deze Algemene voorwaarden te wijzigen. Van deze wijzigingen kunt u kennisnemen via de volgende link: (link toevoegen).
  3. Indien naar de mening van de sponsor de Actie in diskrediet wordt gebracht door een gebeurtenis die niet aan hem te wijten is, behoudt de sponsor zich het recht voor de Actie te wijzigen, te corrigeren, te verlengen of te beëindigen en kan hij niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden verlies of schade van deelnemers, gebruikers of derden.
  4. De sponsor behoudt zich altijd het recht voor om, uitsluitend naar eigen beoordeling, een deelnemer te diskwalificeren en verwijderen indien hij over aanwijzingen beschikt dat de deelnemer zich niet houdt aan deze Algemene voorwaarden en aan de spelregels. Hij zal van dit recht in ieder geval, maar niet uitsluitend, gebruik maken indien de deelnemer zich naar zijn mening inlaat met bedrog, zich niet houdt aan de hierna beschreven regels van eerlijk spel of zich illegaal of ongepast gedraagt. Indien een winnende deelnemer wordt gediskwalificeerd, zal het blikje worden teruggevorderd.
 7. Eerlijk spel

  1. U bevestigt hierbij dat de persoonlijke gegevens die u invoert met betrekking tot de Actie correct en actueel zijn.
  2. U garandeert en staat er voor in dat u persoonlijk hebt deelgenomen aan de Actie, conform de criteria zoals genoemd onder artikel 3 en 4 van deze Algemene Voorwaarden .U garandeert en staat er verder voor in dat u geen gebruik gemaakt hebt van verboden hulpmiddelen zoals automatische robots, bestaande scripts, diensten of andere vormen van manipulatie. Door deel te nemen aan de Actie garanderen alle deelnemers dat hun inzendingen originele, door hen zelf gemaakte creaties zijn, en hun respectievelijke inzendingen geen inbreuk zullen plegen of de rechten zullen schenden van derden, waaronder, doch niet uitsluitend copyrights, handelsmerken en/of rechten betrekking hebbend op publiciteit of privacy.
  3. U bevestigt en aanvaardt de verantwoordelijkheid dat uw deelname:
   • Geen materiaal bevat waarmee inbreuk wordt gepleegd op andermans rechten, met inbegrip doch niet uitsluitend het recht op privacy en intellectuele eigendomsrechten
   • Geen merknamen of handelsmerken bevat, anders dan
    • Die van de sponsor, waarbij u een beperkt gebruiksrecht hebt, uitsluitend bestemd voor het maken en uploaden van uw inzending en/of
    • Die van u zelf, waarbij u de sponsor toestaat hiervan gebruik te maken op basis van onherroepelijkheid, non-exclusiviteit, royalty-vrij en voor onbepaalde tijd, en/of
    • Die waarvan u over een licentie beschikt, tevens inhoudend het recht tot sub-licentie, waarbij u de sponsor toestaat hiervan gebruik te maken op basis van onherroepelijkheid, non-exclusiviteit, royalty-vrij en voor onbepaalde tijd
    Zulks in relatie tot de deelname
   • Geen materiaal bevat wat niet door u is gemaakt en waarop copyright rust, anders dan materiaal waarover u beschikt over alle benodigde rechten en toestemmingen om ze te gebruiken en om een sub-licentie tot gebruik te geven aan de sponsor op basis van onherroepelijkheid, non-exclusiviteit, royalty-vrij en voor onbepaalde tijd
   • Geen materiaal bevat dat als ongepast, onfatsoenlijk, onzedelijk, hatelijk, onrechtmatig, lasterlijk, smadelijk of discriminerend beschouwd kan worden
   • Geen materiaal bevat dat onwettig en in strijd is met vigerende wet- en regelgeving
   • Geen inbreuk maakt op de Algemene Voorwaarden van Facebook en van Twitter (http://www.facebook.com/policies/ en https://www.twitter.com/tos).
  4. In geval van inbreuk op bepalingen in dit artikel zult u de sponsor vrijwaren van claims gebaseerd op (doch niet uitsluitend) de intellectuele eigendomsrechten bevestigt hierbij dat de persoonlijke gegevens die u invoert met betrekking tot de Actie correct en actueel zijn.
 8. Verlening van rechten

  1. De deelnemer verleent hierbij het recht en garandeert de sponsor, met inbegrip van diens moeder- en dochterondernemingen, filialen en partners, alle eigendomsrechten betreffende de inzending en de materialen ingediend bij de sponsor in relatie tot de Actie, waaronder begrepen uw stem, beeltenis, foto, naam en gelijkenis en inclusief alle door gebruikers gegenereerde inhoud (hierna: "Materiaal voor de inzending") onder de huidige en onder toekomstige wetgeving in de meest brede zin. De deelnemer verleent hierbij aan de sponsor de onherroepelijke, wereldwijde, voortdurende, exclusieve, overdraagbare en ongelimiteerde rechten (ongelimiteerd in de betekenis van gebied, tijd en/of doel) om het Materiaal voor de inzending ongeacht de aard van het gebruik te exploiteren. In het bijzonder maar niet uitsluitend wordt hieronder begrepen de volgende rechten: het recht van radio-uitzending, het recht om het materiaal beschikbaar te stellen aan het publiek (download en op-verzoekrechten), het fil en theater recht ( bioscoop en tentoonstellingsrecht), de video rechten, het recht om te kopiëren en verspreiden, het recht van verandering en nasynchronisatie, het recht van promotie, het recht van merchandising, het publicatierecht en het toneelstuk, het radiospel en het audioboekenrecht. Voorts verwerft de sponsor het recht om wijzigingen en verwijderingen aan te brengen, pauzes, en andere veranderingen aan het Materiaal voor de inzending en het exclusieve recht om de gewijzigde versie te exploiteren op elke gewenste manier. De sponsor met inbegrip van diens moeder- en dochterondernemingen, filialen en partners zullen onbegrensd in staat gesteld worden om het Materiaal voor de inzending te exploiteren en ongeacht het medium waarmee de exploitatie plaatsvindt. De sponsor is echter niet verplicht om gebruik te maken van deze rechten.
  2. De sponsor is voorts onherroepelijk bevoegd de rechten geheel of gedeeltelijk toe te wijzen aan derden en om sub licenties, exploitatierechten en/of exploitatievergunningen te verlenen of de rechten uit te oefenen uit eigen naam of via derden.
  3. De enige vergoeding voor deze uitgebreide toewijzing en verlening van rechten is de kans om een blikje te winnen in de Actie.
 9. Informatieverzameling en bescherming van persoonsgegevens

  1. De in dit artikel gebruikte term "Persoonsgegevens" betekent: alle gegevens die we bewaren in relatie tot uw naam.
  2. Red Bull mag uw Persoonsgegevens zelf reproduceren binnen de Red Bull Group of via externe data processors, die gegevens verwerken in overeenstemming met alle relevante regelgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
  3. Red Bull en zijn aangesloten ondernemingen zullen in beginsel geen persoonsgegevens overdragen aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. In het bijzonder zullen Persoonsgegevens niet verkocht, verhuurd of verhandeld worden. In die situaties dat Red Bull in het kader van de Actie Persoonsgegevens dient te verzenden naar externe data processors, zal Red Bull alleen die Persoonsgegevens versturen die nodig zijn om de taken te vervullen zoals beschreven in deze Algemene Voorwaarden. Red Bull zal in deze situaties ervoor zorg dragen dat onze partners alle Persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en handelen conform de relevante regelgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens en ervoor zorg dragen dat de Persoonsgegevens direct na verwerking vernietigd worden. Red Bull heeft echter geen volledige controle over de nakoming van deze verplichting en kan niet verder verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele inbreuken op rechten door partners dan hetgeen wettelijk is toegestaan.
  4. Omdat Red Bull wereldwijd opereert, kan dit betekenen dat Red Bull uw persoonlijke informatie naar andere landen verzendt, met inbegrip van landen buiten de Europese Unie, in overeenstemming met de relevante regelgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
  5. Persoonsgegevens zullen alleen gebruikt worden voor doeleinden die een relatie hebben met de Actie en zullen alleen behouden worden door Red Bull, de bij Red Bull behorende bedrijven en de gemandateerde data processors, slechts voor de tijd die nodig is om het originele of het daaraan gerelateerde doel waarvoor de Persoonsgegevens bestemd zijn te vervullen. Dit kan betekenen dat de Persoonsgegevens nog enige tijd na de beëindiging van de Actie in bewaring blijven in verband met de distributie van de blikjes, om belastingredenen of in verband met andere wettelijke verplichtingen.
  6. Red Bull, de bij Red Bull behorende bedrijven en de gemandateerde data processors zullen uw Persoonsgegevens veilig verwerken en passende veiligheidsmaatregelen treffen om uw Persoonsgegevens te beschermen.
  7. Red Bull verzamelt niet met opzet informatie over personen jonger dan 16 jaar.
  8. De ingevoerde Persoonsgegevens zullen altijd correct zijn. U dient uw Persoonsgegevens actueel te houden zodat Red Bull u kan informeren wanneer u een blikje hebt gewonnen. Red Bull zorgt er voor dat uw Persoonsgegevens niet worden gebruikt indien men weet dat ze niet correct zijn.
  9. Red Bull en zijn opdrachtnemers mogen contact met u opnemen in relatie tot de Actie
  10. U kunt altijd om wijzigingen of verwijderingen van Persoonsgegevens verzoeken, geheel of gedeeltelijk. Red Bull zal in die situatie de betreffende Persoonsgegevens zo snel als mogelijk is verwijderen.
  11. U kunt altijd een verzoeken om inzage in de Persoonsgegevens die wij van u hebben.
  12. U kut altijd contact opnemen met Red Bull indien u vragen hebt over privacy: (contactmogelijkheden)
  13. Er bestaat geen samenwerking met Facebook, Twitter of enige andere Social media provider met betrekking tot de Actie. Voor vragen die betrekking hebben op het gebruik van Persoonsgegevens door Facebook en Twitter kunt u terecht bij respectievelijk (http://www.facebook.com/policies/ en https://www.twitter.com/tos)
 10. 10. Aansprakelijkheid en garantie

  1. De sponsor is aansprakelijk volgens de toepasselijke wet- en regelgeving
   1. Voor letselschade
   2. In geval van opzettelijkheid
   3. In geval van grove nalatigheid als de inzender een consument is volgens de toepasselijke consumentenwetgeving en/of
   4. In het geval dat de sponsor inbreuk maakt op de wettelijke voorgeschreven regels van productaansprakelijkheid (mits van toepassing)
  2. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande artikel is de sponsor slechts aansprakelijk voor geringe nalatigheid in het geval van een inbreuk op een contractuele verplichting van belang. In die gevallen zal de aansprakelijkheid gelimiteerd zijn tot de schades die typerend en voorzienbaar zijn, in andere gevallen is de sponsor niet aansprakelijk voor geringe nalatigheid.
  3. De sponsor en de Red Bull group sluiten elke aansprakelijkheid jegens u uit voor verlies van inkomen, winstderving, verlies van goodwill, verlies van gegevens, het verlies van kansen (steeds direct en indirect) en alle indirecte of gevolgschades of schades door u opgelopen of geleden in relatie tot uw deelname aan de Actie.
  4. De sponsor is onder geen beding verantwoordelijk of aansprakelijk voor een storing of vertraging in het kader van de uitvoering van zijn verplichtingen voortvloeiend uit deze Algemene Voorwaarden die direct of indirect voortkomen uit of veroorzaakt worden door overmacht, met inbegrip van doch niet uitsluitend stakingen en werkonderbrekingen, ongevallen, rampen en onderbrekingen, schade en storingen van nutsbedrijven en communicatie- of computerdiensten (hardware en software)
  5. Behoudens wettelijke regels zijn er geen andere voorwaarden, garanties of andere condities van toepassing op de Actie.
  6. Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze voorwaarden zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Nederlandse bevoegde rechter.